ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ФИРМИ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “ MSTRADING.BG“ 
      Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Ем Ес Трейдинг ЕООД, ЕИК 203865171 , наричано по-долу MSTRADING.BG, от една страна, и Партньорите на "MSTRADING.BG”, наричани Възложител, от друга.
      Ем Ес Трейдинг ЕООД е дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203865171, със седалище и адрес на управление гр. Търговище, Промишлена зона, имейл адрес: office@mstrading.bg, телефон: 0889910250.
      Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Купувача и MSTRADING.BG.
      ДЕФИНИЦИИ
      За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
      Сайт - http://www.mstrading.bg и всички негови подстраници.
      Купувач - купувач по смисъла на настоящите общи условия не е Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. Продаваните на Сайта стоки са насочени към професионалисти, които осъществяват стопанска дейност. 
      1. РЕГИСТРАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
   1.1. Купувачът заявява регистрация на Сайта като предоставя своите имена, имейл, телефон и адрес.
   1.2. Когато се извършва регистрация от името на юридическо лице се предоставя информация за наименованието на юридическото лице, ЕИК, адрес на регистрация, МОЛ и наличието на регистрация по ДДС.
   1.3. Купувачът избира свое уникално Потребителско име и въвежда парола.
   1.4. След успешно завършила регистрация, Купувачът получава имейл с потвърждение.
      2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
   2.1. MSTRADING.BG продава предлаганите на Сайта стоки (наричано Услугата) по начин и ред, определен в настоящите общи условия срещу възнаграждение.
      3. ПОРЪЧКА
   3.1. Купувачите използват интерфейса на уебсайта на „MSTRADING.BG”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „MSTRADING.BG” стоки.
   3.2. При липса на наличност от дадена стока „MSTRADING.BG“ си запазва правото да откаже поръчката.
   3.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „MSTRADING.BG”, Купувачът трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
   3.4. Необходимо е Купувачът да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
   3.5. При извършване на поръчка, Купувачът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
   3.6. “MSTRADING.BG” има право да откаже да сключи договор с некоректен Купувач.
   3.7. “MSTRADING.BG” има право да третира Купувач като некоректен в случаите, когато:
           1) е налице неспазване от страна на Купувача на Общите условия;
           2) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “MSTRADING.BG”;
           3) са установени системни злоупотреби от Купувача спрямо “MSTRADING.BG”.
      4. ЦЕНИ
   4.1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на „MSTRADING.BG” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
   4.2. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
   4.3. „MSTRADING.BG” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
   4.4. „MSTRADING.BG” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „MSTRADING.BG”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
   4.5. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.
      5. ОТГОВОРНОСТ
   5.1. „MSTRADING.BG” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „MSTRADING.BG”.
   5.2. „MSTRADING.BG” не носи отговорност при различие в цветовете, което се дължи на естествените различия между отделните модели монитори.
   5.3. MSTRADING.BG се грижи за поддържането на Сайта и нормалното му функциониране. MSTRADING.BG не носи отговорност за технически проблеми на Сайта, върху които няма контрол и не може да отстрани или чието отстраняване би било несъразмерно отежняващо за MSTRADING.BG.
      6. ПРЕКРАТЯВАНЕ
   6.1. Този Договор се прекратява:
          1) с изтичане на Срока на Договора;
          2) с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
          3) при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение;
          4) при прекратяване на юридическо лице без правоприемство;
          5) с 14-дневно писмено предизвестие към другата страна.
          6) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
      7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Страните се съгласяват с обработването на всички лични данни, необходими за изпълнението на настоящия договор. Всяка от страните се ползва с правата си за защита на личните данни съгласно българското и европейското законодателство.
      8. ИЗМЕНЕНИЯ
   8.1. Настоящите Общи условия могат да се изменят едностранно от MSTRADING.BG. Купувачът може да се противопостави на измененията като изпрати имейл до MSTRADING.BG в срок от 14 дни, считано от уведомлението за изменението. Ако не се противопостави в този срок, се счита, че Купувачът е приел измененията.
   8.2. Страните могат да договорят изменение на договора и с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни.
      9. НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ
В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
    10. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
 10.1. Кореспонденцията между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена или електронна форма и могат да се предават чрез писмо, по куриер или електронна поща.
 10.2. Изпратените между страните съобщения по имейл имат стойността на писмено волеизявление.
 10.3. За официален имейл за кореспонденция на Купувача се счита имейлът, с който Купувачът се е регистрирал.
 10.4. Имейлът за кореспонденция на MSTRADING.BG е office@mstrading.bg
    11. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 11.1. Този Договор, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
   12. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд. 
         ДОСТАВКА
     Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Купувача офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Купувача, освен ако противното не е изрично указано на Сайта.
     Преди изпращане на поръчаната стока, „MSTRADING.BG” има право да се свърже с Купувача на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
    „MSTRADING.BG“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
      Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „MSTRADING.BG” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Купувача.           
      Купувачът е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Купувачът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
     „MSTRADING.BG” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.