ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството на Ем Ес Трейдинг ЕООД отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на фирмата и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи:
 • Удовлетворяване на високите изисквания и очакванията на нашите клиентите;
 • Стремеж към непрекъснато подобряване и усъвършенстване във всички области на нашата работа;
 • Към всеки наш клиент подхождаме с доверие, разбиране и уважение;
 • За да отговорим на нуждите на нашите клиенти, ние предлагаме решения в оптимални срокове на конкурентноспособни цени;
 • Наше задължение е да отговорим по максимално най- добрият начин на потребностите на нашите партньори и клиенти във всички точки, до които се простира дейността ни. Предизвикателствата поставени пред нас, се приемат позитивно, за да се справим с тях по най-бързият и отличен начин;
 • С цел да задоволи и най-взискателните си клиенти, в Ем Ес Трейдинг ЕООД разчитаме на голяма гъвкавост, експресна реакция, иновативност и добра бизнес организация;
 • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, дискретност и конфиденциалност;
 • Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по качеството на всички организационни нива и насърчаваме всички служители в работата им за професионално и етично обслужване на клиентите;
 • Създаваме и поддържаме отношения на партньорство с доставчици и клиенти и ги приобщаваме към сътрудничество за изпълнение принципите на политиката по качеството;
 • Всеки работещ в, или за нашата фирмата е изцяло отговорен за качеството на своята работа и в границите на своята служебна компетентност, е задължен в този смисъл да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за всяко констатирано несъответствие с изискванията на системата за управление на качеството;
 • Ръководството поема ангажимент да осигурява всички необходими ресурси за провеждането и непрекъснатото усъвършенстване на очертаната политика на работа, за да я превърне в действащ принцип на управление;

Основната цел на ръководството на Ем Ес Трейдинг ЕООД е непрекъснато подобрение във всички аспекти на дейността. Способността да постигаме целите си е била и продължава да е възможна благодарение на ефективната работа на нашия екип.
 
 
25.07.2018                                                                           Полина Илиева - Управител